Privacy Policy

Privacy policy

Algemene informatie en definities 

Wij hechten veel waarde aan transparantie en veiligheid. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, zodat u zich goed en veilig kunt voelen bij het bezoeken van onze Setter Fashion webshop . Met de volgende privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. (art. 4 AVG). 

Definities

De privacyverklaring van Mills Fashion Company BV is gebaseerd op de begrippen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 4 AVG). Wij willen graag vooraf enkele begrippen toelichten om een eenduidig begrip te waarborgen: 

Persoonsgegevens:
Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen ‘betrokkene’). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

Verwerking:
Verwerking is elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

Beperking van de verwerking:
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken. 

Profilering:
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. 

Pseudonimisering:
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. 

Verwerkingsverantwoordelijke:
De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. 

Verwerker:
De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

Ontvanger:
De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers. 

Derde:
Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. 

Toestemming:
Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. 

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensverwerking is: 

Mills Fashion Company BV
Peppelkade 64G
3992AK Houten
Nederland
E-mailadres: [email protected]

Algemene informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer er een website wordt bezocht, slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op. Dit bevat: 

 • de naam van het opgevraagde bestand
 • referrer (= bron, van waaruit u op onze website bent beland) 
 • uw IP-adres
 • datum en tijd van het bezoek
 • overgedragen datavolume in byte
 • gebruikte browser
 • gebruikt besturingssysteem
 • HTTP-statuscode
 • de aanvragende provider

Waarom verzamelen we toegangsgegevens?

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij een correcte weergave van ons aanbod. Een doorgifte van de gegevens uit de logbestanden of een ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. 

Hoe lang worden de toegangsgegevens opgeslagen?

Deze gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. De gegevens die nodig zijn om de website beschikbaar te stellen, worden verwijderd zodra de betreffende sessie wordt beëindigd, d.w.z. wanneer u onze website verlaat. 

SSL-versleuteling van gegevens

Uw gegevens worden bij doorgifte aan ons versleuteld met behulp van de nieuwste technische beveiligingsstandaard, een zogenaamde SSL 256bit encryptie (SSL = Secure Socket Layer). Het gebruikte veiligheidscertificaat wordt uitgegeven door een van de wereldmarktleiders, COMODO CA Limited. 

Hosting door derden

In het kader van de verwerking die op ons verzoek wordt uitgevoerd biedt een externe aanbieder ons diensten voor de hosting en de weergave van de website. Alle gegevens die verzameld worden in het kader van het gebruik van deze website of in de hiervoor bedoelde formulieren in de webshop, zoals beschreven onder het punt Gegevensverwerking bij gebruik van onze webshop, worden op zijn servers verwerkt. Deze dienstverlener is gevestigd in Nederland. 

Gegevensverzameling en -verwerkingen

Het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Een cookie bevat een karakteristieke reeks tekens die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt bezocht. 

Waarom gebruiken we cookies?

Wij gebruiken cookies op verschillende pagina’s om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek. Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod. 

Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde ‘sessiecookies’). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (‘permanente cookies’). De duur van de opslag ziet u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. 

Gegevensverwerking bij gebruik van onze webshop

Persoonsgegevens in het bestelproces

Uw gegevens worden alleen verzameld, verwerkt of gebruikt als u ons hiertoe uw toestemming verleent of als wij op basis van wettelijke voorschriften gerechtigd zijn om uw gegevens te verwerken of te gebruiken; daarnaast worden alleen die gegevens verzameld die vereist zijn voor het gebruik van onze diensten. 

Het gebruik en de doelbinding van uw persoonsgegevens geschiedt als volgt:

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de orderverwerking van uw aankoop en eventuele latere garantieafhandeling alsmede voor reclamedoeleinden. Persoonsgegevens worden ook verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van de bestelling van artikelen, de verwerking van uw contactopname (bijv. via contactformulier of e-mail), het openen van een klantaccount of het registreren voor de nieuwsbrief. Tijdens het bestelproces verzamelen wij de volgende gegevens/bestelgegevens van u om uw aankoop correct in onze webshop te verwerken (verplichte velden zijn gemarkeerd met *): 

 • aanhef/titel
 • voornaam*
 • achternaam*
 • straat, huisnummer*
 • postcode, woonplaats*
 • land*
 • mobiel of vast telefoonnummer
 • geboortedatum*
 • e-mailadres*
 • geselecteerde betaalmethoden

De bestellingen die u hebt geplaatst, worden bij ons opgeslagen. Met het oog op verbetering van uw winkelbeleving gebruiken we naast de bestelgegevens ook informatie zoals: 

 • welke e-mails u van ons ontvangt en leest
 • in welke producten of diensten u geïnteresseerd bent
 • welke producten en diensten u reeds hebt gekocht

Zo ontvangt u aanbiedingen voor artikelen of diensten die met name voor u interessant kunnen zijn. Met deze informatie kunnen wij ook ons aanbod op onze website verbeteren. Het doel is ook om u uitsluitend relevante en interessante producten aan te kunnen bieden. Zo kunnen wij het aantal e-mails of brieven, dat aan u wordt verstuurd, optimaliseren. 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en het verwerken uw verzoeken.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Na volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele fiscaalrechtelijke en commerciële bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens, of wij ons het recht voorbehouden op een verder gebruik van deze gegevens, dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. 

Betaalmethoden

Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u kiest gedurende het bestelproces, geven wij voor het afwikkelen van betalingen de daartoe verzamelde betaalgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en evt. aan de door ons gemachtigde betalingsdienstaanbieder. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf voor zover u daar een rekening opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband geldt de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder. 

iDeal

De betaalmethode iDeal wordt afgewikkeld door Sisow Payments Internetkassa Binnen Parallelweg 14, 5701 PH Helmond. Als u tijdens het bestelproces bij de stap ‘Betaalmethode’ als betaalmethode ‘iDeal’ selecteert, worden er persoonsgegevens naar Sisow verzonden. Door het selecteren van de betaalmethode ‘iDeal’ gaat u akkoord met de doorgifte van persoonsgegevens aan Sisow, die vereist is voor de afwikkeling van de betaling. Hierbij gaat het regelmatig en bij wijze van voorbeeld om de volgende persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de verwerking van betalingen: voornaam en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer enz. en de bestelgegevens. Deze dienen zowel de correcte afhandeling van de betaling als de fraudepreventie. U kunt de toestemming voor de omgang met persoonsgegevens, die u tijdens het betalingsproces geeft, op elk moment intrekken bij PayPal. Het intrekken is echter niet van invloed op persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verstrekt, verwerkt of gebruikt voor de contractuele verwerking van betalingen. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Sisow vindt u in het privacybeleid van Sisow. 

Bericht bij hernieuwde beschikbaarheid (facultatief)

Op onze productdetailpagina’s bieden wij u de mogelijkheid om, in het geval dat een artikel in een of meer maten niet meer verkrijgbaar is, door ons per e-mail verwittigd te worden zodra een artikel weer in uw gewenste maat verkrijgbaar is. Voor dit ‘Bericht bij beschikbaarheid’ hebben we uw naam en e-mailadres nodig om u overeenkomstig uw wens te kunnen informeren.

Gebruik van webanalysediensten

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres vóór het versturen binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en aldaar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt in principe niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd voor het EU-VS privacyschild. Een actueel certificaat kunt u bekijken onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/list. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die voor het privacyschild zijn gecertificeerd. 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De gegevens worden verzameld ten behoeve van de analyse van de website.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

In principe worden de gegevens gewist zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. Raadpleeg het privacybeleid van Google Analytics voor de details: Privacybeleid Google Analytics 

Hoe kan ik webanalysediensten uitschakelen?

U kunt de installatie van cookies voor Google Analytics voorkomen door middel van een instelling in uw browsersoftware. Daarbij wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt te allen tijde via een browserplug-in van Google met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics. Meer details vindt u op: Browserplug-in van Google 

Gegevensoverdracht voor het uitvoeren van de overeenkomst

Uitvoeren

Voor het uitvoeren van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste verzendbedrijf, voor zover dit voor de levering van de bestelde artikelen noodzakelijk is. 

Contactopname via contactformulier en e-mail

Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier of per e-mail, verzamelen wij persoonsgegevens, waarvan de omvang zichtbaar is in het contactformulier. Wij gebruiken de daarbij verzamelde gegevens uitsluitend om uw verzoek te beantwoorden en u in dit kader te contacteren. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigde belang om uw verzoek te beantwoorden overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f AVG. Als u van plan bent om een bestelling te plaatsen bij uw contactaanvraag, is de rechtsgrondslag voor onze verwerking artikel 6, lid 1, sub b AVG. Na de definitieve afhandeling van uw verzoek zullen wij uw gegevens wissen, op voorwaarde dat wij uw verzoek definitief hebben kunnen afhandelen en er geen wettelijke bewaarplicht van toepassing is. 

Google remarketing

Op onze website gebruiken we de remarketing-functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Hiervoor is in onze website een programmacode van Google ingebouwd. Aan de hand van een cookie, dat op uw computer wordt opgeslagen, registreert Google dat u op onze website hebt gesurft. Als u vervolgens gebruik maakt van de Google zoekmachine, kunnen wij u bij relevante zoekopdrachten passende advertenties aanbieden (remarketing). Meer informatie over de werking van Google Remarketing vindt u onder de volgende link: Werking van Google Remarketing. U kunt de op interesses gebaseerde advertenties van Google uitschakelen via de volgende link: Google advertentie-instellingen 

Rechten van betrokkenen

Overzicht van uw rechten

U kunt de ons gegeven toestemmingen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Ook kunt u in het kader van de AVG eventueel over de volgende aanvullende rechten beschikken:

 • Recht op inzage in uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens overeenkomstig artikel 15 AVG
 • Recht op rectificatie van onjuiste of vervollediging van onvolledige gegevens overeenkomstig artikel 16 AVG
 • Recht op wissing van uw bij ons opgeslagen gegevens overeenkomstig artikel 17 AVG
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig artikel 18 AVG
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG
 • Recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG

Recht op inzage overeenkomstig artikel 15 AVG

Overeenkomstig artikel 15 lid 1 AVG hebt u het recht om op uw verzoek kosteloos informatie van ons te ontvangen over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Het recht op inzage omvat onder meer:

 • de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; 
 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden; 
 • de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet precies te zeggen is, de criteria om die termijn te bepalen; 
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties; 
 • het bestaan van een recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken; 
 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; 
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens; 
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. 
 • Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u recht om over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG in verband met de doorgifte geïnformeerd te worden. 

Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG

U hebt het recht om van ons te verlangen dat wij uw onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk rectificeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verlangen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 AVG

U hebt het recht om van ons te verlangen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • U trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a of artikel 9, lid 2, sub a AVG berust en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking
 • U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 of lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn in het geval van artikel 21, lid 1 AVG geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 AVG
 • Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen om de derden die uw gegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u van hen ook verlangt dat alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens worden verwijderd. 

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te verlangen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • De juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist
 • De verwerking is onrechtmatig en u verlangt beperking van het gebruik van persoonsgegevens in plaats van wissing
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • U hebt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG

U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte, u betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens zonder door ons te worden gehinderd over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits 

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, sub a of artikel 9, lid 2, sub a of op een overeenkomst uit hoofde artikel 6, lid 1, sub b AVG en
 • de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht
 • Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden. 

Recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1 AVG kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om met uw specifieke situatie verband houdende redenen. 

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub e of f met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij staken de verwerking van uw persoonsgegevens dan, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

* Blijf op de hoogte van onze nieuwtjes
Vragen?
We helpen je graag. Raadpleeg onze klantenservice.
Mijn account
U bent niet ingelogd. Log in om van alle voordelen gebruik te maken. Of maak nu een account aan.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...